Heian Era Kambun
- Collected Historical Sources for 2012 USC Kambun Workshop –

Table of Contents
Introduction: Reading and Understanding Shōyūki

I. Histories
Honchō seiki (Kokushi taikei version)

II. Kambun Diary (kokiroku)
Shōyūki (Dai Nihon kokiroku version)

III. Ritual Texts
Gōke shidai (Shintō taikei edition)

Reference
Other ritual texts (Shintō taikei editions of Saikyūki, Hokusanshō, Gōkei shidai)
Royal genealogies (Nenpyō Nihonshi 2 Heian from Chikuma Shobō)
Genealogy focused on Fujiwara no Sanosuke (see Dai Nihon kokiroku)

Appendices
Overview of the system of officialdom
Chart of the 3 Consort System of the Classical Era
Annual Ceremonial Calendar of the Classical Era
Heian Capital Map
Heian Capital Palace Map
Heian Palace Residential Palace Map
Heian Palace Seiryōden Map
Chart of the Council Secretary System
  Procedures for governing and decisions
Rules for Kambun kundoku
Chart of Rules for Auxiliary Verb Usage
Variant Character List


Introduction: Reading and Understanding Shōyūki

1. Reading the Characters
1.1 Dictionaries
    •    Morohashi Tetsuji, Dai Kanwa Jiten. Revised version 1~12, index, supplement (Taishūkan).
    •    Nihon kokugo daijiten 2nd version. 1~13, separate volume (kanji index, dialect index, source overview) (Shogakukan).
    •    Ueda Kazutoshi, Daijiten. Popular edition (Kodansha 1965, first published 1917) and Shin Daijiten (Kodansha).
    •    Daijigen (Kadokawa shoten). Old readings.
    •    Tōdo Akiyasu, ed. Gakuken kanwa daijiten (Gakushū kenkyūsha). Old readings.
    •    Shirakawa Shizuka. New Version Jitsū, Jitsū II, Jitō. (Heibonsha). Old readings in Jitsū. CD-ROM version available
    •    Shincho nihongo kanji jiten (Shinchosha, 2007).
    •    Jidai-betsu kokugo jiten Jodai-hen (Sanseidō).
    •    Kadokawa kogo daijiten 1~5 (Kadokawa shoten). CD-ROM version available
    •    Nakada Norio, Wada Toshimasa, Kitahara Yasuo, eds. Shogakukan kogo daijiten. Compact edition (Shogakukan 1994, first published 1983).
    •    Maeda Tomiyoshi, ed. Nihongogen daijiten (Shogakukan, 2005)
    •    Kotoba no chūseishi kenkyūkai “Kamakura ibun” ni miru chūsei no kotoba jiten (Tokyodo Shuppan, 2007).  
    •    Kobayashi Yoshinori, Zusetsu Nihon no kanji (Taishūkan shoten, 1998)
    •    Ishida Mizumaro, ‘Reibun’ Bukkyōgo daijiten (Kogakukan, 1997)
    •    Nakamura Hajime, Bukkyōgo daijiten (Tokyo shoseki, 1981)
    •    Iriya Zentaka, Koga Hidehiko, eds. Zengo jiten (Shibunkaku shuppan, 1991)
    •    Yamada Toshio, Tsukishima Hiroshi, Kobayashi Yoshinori, Shirofuji Noriyuki, eds. Shincho kokugojiten – gendaigo/kogo. (New and revised version, Shinchosha 1982, first published 1965).

1.2 Classical Dictionaries
    •    Kyōto Daigaku Kokugogaku Kokubungaku Kenkyūshitsu, Shinsen jikyo zōtei ban – tenjibon fu kyōwa bon/gunsho ruijū bon (Rinsen Shoten, 1967)
    •    Kyōto Daigaku Kokugogaku Kokubungaku Kenkyūshitsu, Shinsen jikyo kokugo sakuin (Rinsen Shoten, 1981)
    •    Kyōto Daigaku Kokugogaku Kokubungaku Kenkyūshitsu, Wamyō ruiju shō Text and Index (Rinsen Shoten, 1977)
    •    Mabuchi Kazuo, Koshahon Wamyō ruijū shō shūsei, Parts 1~3 (Bensei Shuppan, 2008)
    •    Tenri toshokan zenpon sōsho washo no bu henshū iinkai, Wamyō ruiju shō: kōzanjibon   Sanpō ruijishū: kōzanjibon  (Yagi Shoten, 1971)
    •    Nagoya-shi hakubutsukan ed., Wamyō ruijū shō (Nagoya-shi hakubutsukan 1992)
    •    Nakada Norio, Wamyō ruijū shō: genna sannen kokatsujiban, nijikkanbon (Benseisha, 1978)
    •    Tenri toshokan zenpon sōsho washo no bu henshū iinkai, Wamyō ruiju shō: kanchiin-bon (Yagi Shoten, 1976)
    •    Tsukishima Hiroshi, Hashimoto Fumio, Kunaichō. Shoryōbu.;Toshōryō hon ruiju myōgishō Text, Interpretation Index (Bensei, 2005)
    •    Nakada Norio, Minegishi Akira, Iroha jirui shō kenkyū narabini sōgō sakuin Kurokawa manuscript, Photograph text, Index (Kazama Shobō, 1977)
    •    Maeda ikutoku kai sonkeikaku bunko, Iroha jirui shō 1 and 2 (Yagi Shoten, 1999)
    •    Satō Kiyoji, ‘Iroha jirui shō’ ryakuchū jō/chū/ge (Meiji Shoin, 1995)
    •    Doi Yoichi (annotation, index), Iroha jirui shō {Kojisho ongi shūsei 14} (Koten kenkyū kai, 1986)
    •    Masamune Atsuo, Iroha jirui shō (Kazama Shobō, 1955; republished Nihon koten bungaku zenshū edition)
    •    Kazuma Kawase, Iroha jiruishō Muromachi shoki sha jū maki bon Vols. 1~10 (Yūshōdō, 1987)
    •    Fujita Tsuneyo, Kōkan bijutsu shiryō jiin hen (Chūō Kōron Bijutsu Shuppan, 1972)
    •    Ōkuma Hisako, Jikkanbon iroha jirui shō no kenkyū {Tōkyō Gakugei Daigaku Kokugogaku Daisan Kenkyūshitsu tanko} (Suzuki Makio, 1988)
    •    Kawase Kazuma, Kojisho no kenkyū: zōtei (Yūshōdō Shuppan, 1986)
    •    Satō Kiyoji Kanji kenkyū no ayumi {Kanji kōza 2} (Meiji Shoin, 1989)
    •    Nagashima Toyotarō, Kojisho sōgō sakuin jo/ge (Nihon Koten Zenshū Kankōkai, 1959)
    •    Nishizaki Tōru, Nihon kojisho o manabu hito no tame ni  (Sekai Shisōsha, 1995)
    •    Kobayashi Yoshinori, ‘Kanji no kun no shūshū/seiri – Nihon no kojiten no rekishi’ in Zusetsu Nihon no kanji by Kobayashi Yoshinori (Taishūkan Shoten, 1998)
    •    Takahashi Tadahiko, Takahashi Hisako, Nihon no kojisho: jobun, batsubun o yomu (Taishūkan Shoten, 2006)
    •    Ōsumi Kazuo Jiten no kataru Nihon no rekishi (Soshiete, 1988)

1.3 Deciphering Characters: Comparative Considerations of Manuscripts
    •    Ōta Shōjirō, ‘Itaiji ichigū’ in Ōta Shōjirō chosaku shū 5 (Yoshikawa kōbunakn 1992)
    •    Tsukishima Hiroshi, ‘Kodai no kanji’ in Nakada Norio, Kōza kokugoshi 2 On'inshi, mojishi (Taishūkan Shoten, 1972)
    •    Sugimoto Tsutomu, Kanji nyūmon: “Kanroku jisho” to sono kōsatsu (Waseda Daigaku Shuppanbu, 1972)
    •    Kodama Kōta, Kuzushiji kaidoku jiten: fukyūban (Tōkyōdō Shuppan, 1970)
    •    Kodama Kōta, Kuzushiji yōrei jiten (Kondō Shuppansha, 1980)
    •    Kodama Kōta, Kanji kuzushikata jiten (Kondō Shuppansha, 1982)
    •    Yamada Shōji, Shibuyama Mamoru, Kodama Kōta, CD-ROM ban kuzushi ji kaidoku yōrei jiten (Tōkyōdōshuppan 2007)
    •    Hida Yoshifumi, Sugawara Yoshizō, Kokuji no jiten (Tōkyōdō Shuppan, 1990)
    •    Maeda Masakichi, Nanji to nankaigo no jiten (Hokkaidō Shuppan Kikaku Sentā, 1992)
    •    Ariga Yōen, Nanji itai jiten (Kokusho kankōkai, 1987)
    •    Dai Nihon komonjo 1~5‘Itaiji ikkan’ in Shōsōin monjyo itaiji shūsei (Kokushikan Daigaku Bungakubu Kōkogaku Kenkyūshitsu, Ōkawa Kiyoshi, 1994)
    •    Etsuko Obta Reiman, Nihonjin no tsukutta kanji: kokuji no shomondai (Nan'undō, 1990)
    •    Kobayashi Yoshinori ‘Kanji no jitai to shotai ~ Nihon ni okeru shiyō no jitsujo’ in Zusetsu Nihon no kanji by Kobayashi Yoshinori (Taishūkan Shoten, 1998)
    •    Hōshakai henshūbu, Takada Takeyama, {Kōtei daisanban} Gotai jirui(Saitō Shobō, 2001; first published 1916)
    •    Maruyama Garyū, Sōsho kanji no kuzushikata (Nigensha, 1994)
    •    Sugimoto Tsutomu, Kanji hyakuchin: Nihon no itaiji nyūmon (Yasaka Shobō, 2001)
    •    Tōno Haruyuki, ‘Kanji no jitai – itaiji wo chūshin ni’ in Nihon kodaishi o manabu tameno kanbun nyūmon by Ikeda On (Yoshikawa Kōbunkan, 2006)
    •    Yamada Toshio, ‘Jikei teni/godoku no keirō’ in Gengoshi kenkyū nyūmon by Doi Tadao, Kamei Takashi, Shimonaka Kunihiko (Heibonsha, 1966)
    •    Nara Bunkazai Kenkyūjo, Nihon kodai mokkan jiten (Yagi Shoten, 2008)
    •    Mokkan gazō database
    •    Hanzi Normative Glyph Compilation Committee
    •    Tokyo University Historiographical Institute – Electronic kuzushiji dictionary

1.4 Understanding “Source Language”
    •    Fuse Shuji, Komonjo kiroku jiten A (1932, Fuse Shuji)
    •    Fuse Shuji, ‘Komonjo kiroku ni mietaru goji no ippan kōsatsu jo/ge’ in Teikoku gakushiin kiji (2-1, 2 1943)
    •    Tsukishima Hiroshi, Heian jidai no kanbun kundokugo ni tsukite no kenkyū (Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1963)
    •    Tsuchida Naoshige, ‘Nikki wo kaku hitobito’ in Ōcho no kizoku (Chūō Kōronsha, 1965)
    •    Ijichi Tetsuo, ‘Kokiroku yōgo tokushu kai’ in Nihon komonjogaku teiyō (Shinseisha, 1965)
    •    Satō Kiyoji, Nihon bunshōshi no kenkyū (Meiji Shoin, 1966)
    •    Satō Kiyoji, ‘Komonjo no buntai’ in Sho no bunkashi 9 (Heibonsha, 1976)
    •    Satō Kiyoji, Ki:Ichigo no jiten (Sanseidō, 1996)
    •    Nuki Tatsuto, ‘Komonjo yōgo: Yomikata to imi’ in Chūseishi handbook by Nagahara Keiji(Nihon ryōsen sho, 1973)
    •    Satō Kiyoji, Nihon no Kango – sono genryū to hensen (Kadokawa Shoten, 1979)
    •    Satō Kiyoji, Jigi jikun jiten (Kadokawa Shoten, 1985)
    •    Kuroita Nobuo, Mitsuhashi Tadashi, Shōyūki chūshaku: Chōgen shinen (Hatsubai Yagi Shoten, 2008)
    •    Minegishi Akira, Heian jidai kokiroku no kokugogakuteki kenkyū (Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1986)
    •    Minegishi Akira, Hentai Kanbun (Tōkyōdō Shuppan, 1986)
    •    Hayashi Rokurō, Komonjo kokiroku nankun yōrei daijiten (Kashiwa Shobō, 1989)
    •    Onoe Yōsuke, ‘Kokiroku kankei yōgo jiten’ in Nihon rekishi kokiroku soran (Shin jinbutsu ourai sha, 1989)
    •    Saiki Kazuma, Kokiroku no kenkyū (Yoshikawa Kōbunkan, 1989)
    •    Saiki Kazuma, Kokirokugaku gairon (Yoshikawa Kōbunkan, 1990)
    •    Tsuchida Naoshige, ‘Heian jidai no seimu to gishiki,’ in Nara Heian jidaishi kenkyū by Tsuchida Naoshige (Yoshikawa Kōbunkan, 1992)
    •    Tsuchida Naoshige ‘Rekishi kenkyū no tebiki’ in Heiankyō e no michi shirube (Yoshikawa Kōbunkan, 1994)
    •    Nishizaki Tōru, Nihon kojisho o manabu hito no tame ni (Sekai Shisōsha, 1995)
    •    Satō Kiyoji, Kanji hyakka daijiten (Meiji Shoin, 1996)
    ➢    1. Kanji kenkyū bunken ronbun ikkan  
    ➢    2. Kanji kenkyū bunken kanji betsu mokuroku
    ➢    3. Kanji sakuin sho mokuroku
    •    Satō Kiyoji, Kango kanji no kenkyū (Meiji Shoin, 1998)
    •    Yoshida Kanehiko, Ishizuka Harumichi, Tsukishima Hiroshi, Tsukimoto Masayuki, Kuntengo jiten (Tōkyōdō Shuppan, 2001)
    •    Abe Takeshi, Komonjo kokirokugo jiten (T̄ōkyōdō Shuppan, 2005)
    •    Shimizu Noriko, Heian chūki kirokugo no kenkyū (Kanrin Shobō, 1993)
    •    Karashima Mie, Kana monjo no kokugogakuteki kenkyū (Seibundō, 2003)
    •    Miho Tadao, Komonjo no kokugogakuteki kenkyū (Yoshikawa Kōbunkan, 2004)
    •    Shimizu Noriko, Heian kōki kuge nikki no Nihongogakuteki kenkyū (Kanrin Shobō, 2005)
    •    Ikeda On, Nihon kodaishi o manabu tameno kanbun nyūmon (Yoshikawa Kōbunkan, 2006)
    •    Kotoba no Chūseishi Kenkyūkai, “Kamakura ibun" ni miru chūsei no kotoba jiten (Tōkyōdō Shuppan, 2007)
    •    Horihata Masaomi, Kokiroku shiryō no kokugo gakuteki kenkyū (Seibundō, 2007)
    •    Akita Sadaki, Kokiroku shiryō no keigo no kenkyū (Seibundō Shuppan, 2008)

2. Reading the Contents
2.1 People and Genealogies (Family Trees)
→ Position (Official, Monk or Nun)
    •    Kugyō bunin (Shintei zōho kokushi taikei edition)
    •    Honchō kōin jōunroku (in Gunsho keizubushū 1)
    •    Honchō kōin jōunroku (in Gunshō ruijū 5)
    •    Kugyō bunin Vol 1~5, index ({Shintei zōho} Kokushi taikei)
    ➢    Ihon kugyō bunin ({Shintei zōho} Kokushi taikei monthly)
    •    Kasai Masaaki, Kugyō bunin nenpyō (Yamakawa Shuppansha, 1991)
    •    Sonpi bunmyaku Vol 1~5, index ({Shintei zōho} Kokushi taikei)
    •    Iikura Harutake ed., Benkan bunin Vol 1~3 (Zoku Gunsho Ruijū Kanseika, 1982-1983)
    •    Yamaguchi Hiroshi Ōchō kadan no kenkyū. Bekkan: kurōdo bunin (Ōfūsha, 1979)
    •    Ichikawa Hisashi, Kurōdo bunin (Zoku Gunsho Ruijū kanseikai, 1989)
    •    Ichikawa Hisashi, Emonfu bunin (Zoku Gunsho Ruijū kanseikai, 1996)
    •    Ichikawa Hisashi, Konoefu bunin Vol 1~2 (Zoku Gunsho Ruijū kanseikai, 1992-1993)
    •    Nagai Susumu, Kanshi bunin (Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 1998)
    •    Nagai Susumu, Shikibushō bunin (Yagi shoten, 2008)
    •    Inoue Kōji, Geki bunin (Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 2004)
    •    Miyazaki Yasumitsu, Kebiishi bunin (Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 1998-2006)
    •    Miyazaki Yasumitsu, Kokushi bunin (Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 1989-1999)
    •    Miyazaki Yasumitsu and Tōyama Hisaya, Kokushi bunin: sakuin (Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 1999)
    •    Kikuchi Shin’ichi and Miyazaki Yasumitsu eds. “Kokushi ikkan” and “Kokushi ikkan saki” in Nihonshi sōkan II, Kodai 2, Chūsei 1 (Shin jinbutsu ōrai sha, 1984)
    •    Sōgō bunin in Kōfukuji gyōsho 1 (in the series Dai Nihon bukkyō zenshū, volumes 123-124)
    ➢    Minato Toshio ‘Revisions to Volume 6 of Sōgō bunin’ (Shoku nihongi kenkyū vol. 362, 2004) ‘Revisions and Additions to Sōgō bunin’ (Shoku nihongi kenkyū vol. 368, 2007)
    ➢    Revisions to documents written on the back of the scroll in Kobe jogakuin daigaku ronshū 30-2 and Shoku nihongi kenkyū 293, 303, 320, 339, 349
    •    Kasai Jun’ichi, Hasshō bunin kō (Komazawa daigaku bungakubu ronshū, Shigaku, Kōkōgaku, Chirigaku, 18~26)
    ➢    Kasai Jun’ichi ed. Hasshō bunin (Yagi shoten, 2010)
    •    Kasai Jun’ichi, Shōnagon buninkō (Komazawa daigaku bungakubu ronshū, Shigaku, Kōkōgaku, Chirigaku 17)
    •    Kasai Jun’ichi, Jijū buninkō, (Komazawa daigaku bungakubu ronshū, 33-2 (1996): 356-337)
    •    Kasai Jun’ichi, Kageyushi bunin kō (Komazawa daigaku kyoikubu ronshū: Jinbunkagaku 30-1)
    •    Shibuya Jigai Kōtei zōho tendai zasu ki (Daiichi Shobō, 1973; first published 1935)
    •    Satō Ryōyū, Sōden shiryō 1~3 (Shintensha, 1989-1990)
    •    Hirabayashi Moritoku, and Koike Kazuyuki, Gojūonbiki Sōgō bunin sōreki sōran: Suiko sanjūninen - Genryaku ninen (Kasama Shoin, 2008)
    •    Honda Ihei, Heian jidai honin oyobi nyonin sōran (Kasama Shoin, 1992)
    •    Makino Hirozō, Heian jinmei jiten: Chōho ninen, jo/ge (Takashina Shoten, 1993)
    •    Makino Hirozō, Heian jinmei jiten: Kōhei sannen (Izumi Shoin, 2007-2008)
    •    Ōta Akira, Tōshōke keifu taisei (Sōgensha, 1941)
    •    Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, Kugyō shoke keizu: shoke chifu sekki (Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 1966)
    •    Ōta Akira, Seishi kakei daijiten (Kadokawa Shoten, 1963)
    •    Fuse Yaheiji, ‘Myōhō-ke retsuden’ in Myōhōdō no kenkyū by Fuse Yaheiji (Shinseisha, 1966)
    •    Sakamoto Tarō and Hirano Kunio, Nihon kodai shizoku jinmei jiten (Yoshikawa Kōbunkan 1990)

2.2 Items
a. Rites and those well-versed in court practices {Printed Texts}
    •    Zōhō kojitsu gyōsho series Dairi gishiki, Dairishiki, Gishiki, Hokuzanshō, Saikyūki, Gōkei shidai
    •    Shintō taikei series Gishiki/Dairishiki, Saikyūki, Hokuzanshō, Gōkei shidai, Jichū gunyō Note: However there are some problems with the revisions and manuscripts used
    •    Zoku Shinto taikei series Ichidai yōki
    •    Gunsho ruijū series Dairishiki, Shingishiki, Honchō gatsuryō, Unzushō, Kujō nenchū gyōji, Onomiya nenchū gyōji, Kenmu nenchū gyōji, Nenchū gyōji hishō Note: It is important to pay attention when using these texts. The revisions by the Imperial Household Archives are preferable.
    •    Zoku gunsho ruijū Nenchū gyōji goshōjimon, Morotō nenchū gyōji, Moromoto nenchū gyōji, Moromitsu nenchū gyōji, Nenchū gyōji shō
    •    Zoku zoku gunsho ruijū Gō shidai shō, Jichū gunyō Note: Some problems in revisions
    •    Mezaki Tokue, Jichū gun'yō (Yoshikawa Kōbunkan 1985)
    •    Masamune Atsuo, Gōke shidai 1 and 2 (Gendai shichō shinsha 1978)
    •    Shimizu Kiyoshi, Shinkō Honchō gatsuryō (Kōgakkan Daigaku Shintō Kenkyūjo, 2002)

{Facsimile Editions}
    •    Sonkei kaku zenpon eiin shūsei Saikyūki, Hokuzanshō, Gōshidai, (Yagi shoten)
    •    Kita Keita commentary Saikyūki mibubon 1~3 (Yagi shoten 2006-2007)

{Annotation of and Research on Ritual Texts}
    •    Katō Tomoyasu, Nihonshi bunken kaidai jiten (Yoshikawa kōbunkan, 2000)
    •    Gunsho kaidai 6 volumes
    •    Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, Gunsho hisshaden (1977)
    •    Zushoryō tenseki kaidai - Rekishi and Zoku rekishi
    •    Tokoro Isao, Heianchō gishikisho seiritsushi no kenkyū (Kokusho Kankōkai, 1985)
    •    Tokoro Isao, Kyūtei gishikisho seiritsushi no saikentō (Kokusho Kankōkai, 2001)
    •    Hashimoto Yoshihiko, Nihon kodai no girei to tenseki (Seishi Shuppan, 1999)
    •    Nishimoto Masahiro, Nihon kodai girei seiritsushi no kenkyū (Hanawa Shobō, 1997)

{Grasping the Contents of Ritual Texts}
    •    Yamanaka Yutaka, Heianchō no nenjū gyōji (Hanawa Shobō, 1972)
    •    Kōda Toshio, Nenjū gyōji goshōjimon chūkai (Zoku Gunsho Ruiju Kanseikai, 1976)
    •    Kōda Toshio, Heianchō rinji kuji ryakkai (Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 1981)
    •    Wada Hidematsu, 建武年中行事註解  (Kōdansha, 1989)
    •    Kyōto Daigaku Bungakubu Hakubutsukan Kuge to gishiki (Kyōto Daigaku Bungakubu Hakubutsukan, 1991)
    •    “Manners and customs in the imperial court: as shown in the old records” (Imperial Household Agency, Sannomaru shōzōkan, 1994
    •    Abe Takeshi, Heian jidai gishiki nenjū gyōji jiten (Tōkyōdō Shuppan, 2003)
    •    Obinata Katsumi, Kodai kokka to nenjū gyōji (Yoshikawa Kōbunkan, 1993)

{Annual Ceremonial Calendar & Those Well-Versed in Court Practices}
    •    Katō Teijirō, Sekine Masanao, Kaitei yūsoku kojitsu jiten (Kisho Kankōkai, 1976)
    •    Ishimura Teikichi, Yūsoku kojitsu jo/ge (Kodansha, 1987)
    •    Kondō Yoshikazu, Shōzoku no Nihon shi: Heian kizoku wa nani o kite ita no ka (Heibonsha, 2007)
    •    Katō Tomoyasu, Nenchū gyōji daijiten (Yoshikawa kōbunkan, 2009)

b. Historical Terms
    •    Koji ruien 1~ 51
    •    Tokyo University Koji ruien comprehensive index http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/
    •    Kuramoto Kazuhiro, Koji ruien shin kana sakuin (Yoshikawa kōbunkan, 2010).
    •    Kokushi daijiten 1~14, 15 (Yoshikawa kōbunkan, 1979-1997)
    •    Tsunoda Bun'ei and the Kodaigaku kyōkai, Kodaigaku kenkyūjo, Heian jidaishi jiten: Jo, Ge, Shiryo sakuin, (Kadokawa 1994) and also CD version (Kadokawa, 2006)
    •    Ono Masatoshi, Satō Makoto, Tateno Kazumi, Tanabe Ikuo, Rekishi kōkogaku daijiten (Yoshikawa Kōbunkan, 2007)
    •    Nihonshi Kōjiten Henshū Iinkai, Nihon shi kōjiten (Yamakawa Shuppansha, 1997)
    •    Asao Naohiro, Uno Shun’ichi, Tanaka Migaku, Kadokawa shinpan Nihon shi jiten (Kadokawa Shoten, 1997)
    •    Nagahara Keiji, Ishigami Eiichi, Iwanami Nihon shi jiten (Iwanami Shoten, 1999)
    •    Aoki Kazuo, Nihonshi daijiten Vol 1~7 (Heibonsha 1992-1994)
    •    Asao Naohiro, Nihon rekishi daijiten 1~4 (Shogakukan 2000-2001), also electronic dictionary verions

{Official Posts (Tang names, system of officialdom)}
    •    Wada Hidematsu, Shintei kanshoku yōkai (Kōdansha, 1983)
    •    Asai Torao, Shintei nyokan tsūkai (Kōdansha, 1985)
    •    Abe Takeshi, Nihon kodai kanshoku jiten (Takashina Shoten, 1995)
    •    Wada Hidematsu, ‘Kanshoku tōmei sakuin’ in Shūtei kanshoku yōkai
    •    Tsuchida Naoshige, ‘Kanshoku seido no gaikan’ in Iwanami kogo jiten
    •    ‘Kanshoku tōmei ikkan’ in Heianchō kanbungaku sōgō sakuin (Yoshikawa Kōbunkan, 1987)
    •    Kondo Akira, ‘Tōmei’ in Kanji hyakka daijiten by Satō Kiyoji (Meiji Shōin 1996)
    •    Hinata Kazumasa, Ōchō bungaku to kanshoku, ikai (Chikurinsha, 2008)

{Heian Palace. Place names in Heian, building names, maps, place names}
    •    Zōtei kojitsu gyōsho Daidairi zu kōshō 1~3
    •    Zōtei kojitsu gyōsho Chūko keishi naigai chizu nakamukashi keishi chizu daidairizu
    •    Akisato Ritō, Takehara Shunchōsai, Ichiko Natsuo, Suzuki Ken'ichi, Shintei Miyako meisho zue1~5 (Chikuma Shobō, 1994)
    •    Kurokawa Dōyū, Tachikawa Yoshihiko, Yōshū fushi: Kinboshi Kyōto annai(Rinsen Shoin, 1997)
    •    Miyako rinsen meishō zue: Kyōto no meisho meien Jo/Ge (Kōdansha, 2000)
    •    Gokinai shi (Nihon Koten Zenshū Kankōkai, 1929-1930) Yamashiro, Yamato, Kawachi, Izumi, Settsu
    •    Kadokawa nihon chimei daijiten section on ‘Heiankyō ichijō bō oyobi kangei, teitaku’
    •    Ikeda Wataru, Wamyō ruiju shō gungōri ekimei kōshō (Yoshikawa Kōbunkan, 1981)
    •    Hashimoto Yoshihiko, ‘Rekidai kōkyo ryaku nenpyō’ in Heian kizoku (Heibonsha, 1986)
    •    Oboroya Hisashi, Heiankyō no teidai (Bōryōsha, 1987)
    •    Tsunoda Bun’ei, Heiankyō teiyō (Kadokawa Shoten, 1994)
    •    Takuma Naoki, Kōkyo gyōkō nenpyō (Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 1997)
    •    Oboroya Hisashi, Heian kizoku to teitaku (Yoshikawa kōbunkan, 2013)
    •    Kadokawa Bunka Shinkō Zaidan, Kodai chimei daijiten (Kadokawa Shoten, 1999)
    •    Nishiyama Ryōshei, Heian-kyo as a "City” (Kyōto Daigaku Gakujutsu Shuppankai, 2004)

c. International Relations
    •    Tajima Isao, ‘Nihon, chūgoku, chōsen taigai kōryū nenpyō - Taihō  ~ Bunji 1’ in Nara kenritsu kashihara kōkogaku kenkyūjo hakubutsukan, Bōeki tōji: Nara, Heian no Chūgoku tōji (Rinsen Shoten, 1993; first published 1990)
    •    Taigai kankeishi sōgō nenpyō henshū iinkai, Taigai kankeishi sōgō nenpyō (Yoshikawa Kōbunkan, 1999
    •    Tanaka Takeo, Ishii Masatoshi, Taigai kankeishi jiten (Yoshikawa Kōbunkan, 2009)

3. Fundamental Knowledge of the Heian Era
{General Outlines and Introductions}
    •    Tsuchida Naoshige, Ōchō no kizoku (Chūō Kōronsha, 1965)
    •    Murai Yasuhiko, Heian kizoku no sekkai (Tokuma Shoten, 1968)
    •    HashimotoYoshihiko, Kizoku no seiki (Kōzasha, 1975)
    •    HashimotoYoshihiko, Heian kizoku (Heibonsha, 1986)
    •    Tanahashi Mitsuo, Ōcho no shakai (Shōgakukan, 1988)
    •    Sakamoto Shōzō, Sekkan jidai (Shōgakkan, 1974)
    •    Murai Yasuhiko Ōchō kizoku (Shōgakkan, 1974)
    •    Oboroya Hisashi, Ōchō to kizoku (Shūeisha, 1991)
    •    Tsuchida Naoshige, Heiankyō e no michi shirube (Yoshikawa Kōbunkan, 1994)
    •    Hashimoto Yoshihiko, Heiankyō no kizoku to kyūtei (Yoshikawa Kōbunkan, 1996)
    •    Kamei Takashi, Ōto Tokihiko, Yamada Toshio, ed.s Nihongo no rekishi
    •    Sakaue Yasutoshi, Ritsuryō kokka no tankan (Kōdansha, 2009)
    •    Ōtsu Tōru, Michinaga to kyūtei shakai (Kōdansha, 2001)
    •    Tatsuhiko Shimomukai, Bushi no seichō to insei (Kōdansha, 2001)
    •    Yoshikawa Shinji, ed. Nihon no jidaishi 5: Heian-kyō (Yoshikawa kōbunkan, 2002)
    •    Katō Tomoyasu, ed. Nihon no jidaishi 6: Sekkanseiji to ōchō bunka (Yoshikawa kōbunkan, 2002)
    •    Nishimoto Masahiro, “Kodai kokka no seimu to gishiki” (in Nihonshi kōza 2, Tokyo Daigku Shuppankai, 2004)
    •    Katō Tomoyasu, “Kodai shiryō no tokushitsu” (in Nihonshi kōza 2, Tokyo Daigku Shuppankai, 2004)
    •    Ōtsu Tōru ‘Sekkanki no kokka kōzō – kodai kara chūsei e –’ and ‘Heian chūkōki no kokkaron no tame ni – ōchō kokka ron to sono shūhen –’ in Nihon kodaishi o manabu (Iwanami shoten, 2009)

{Society and Daily Life}
    •    Ikeda Kikan, Heianchō no seikatsu to bunka (Kadokawa shoten, 1964)
    •    Ikeda Kikan, Heianchō no bungaku to seikatsu (Shibundō 1977)
    •    Yamanaka Yutaka, Suzuki Kazuo, eds., Heian jidai no girei to saiji (Shibundō, 1994)
    •    Yamanaka Yutaka, Suzuki Kazuo, eds., Heian kizoku no kankyō (Shibundō, 1994)
    •    Yamanaka Yutaka, Suzuki Kazuo, eds., Heian jidai no shinkō to seikatsu (Shibundō, 1994)
    •    Akiyama Ken, Komachi Teruhito, eds., Genji monogatari zuten (Shōgakukan, 1997)

{Timelines}
    •    Tsuji Zennosuke ed. Dai Nihon nenpyō (Dai Nihon shuppan, 1941)
    •    Murai Yasuhiko, ed. Nenpyō: Nihon rekishi 2 Heian 784-1184 (Chikuma shobō, 1980)

{Eras}
    •    Morimoto Kakuzō, Nihon nengō daikan (Meguro Shoten, 1933)
    •    Yamada Yoshio, Nengō yomikata kōshō kō (Hōbunkan shuppan, 1970, first published 1950)
    •    Satō Takeyoshi, Nengō yomikata ikkan (in Satō Kiyoji ed., Kanji hyaka daijiten (Meiji Shōin 1996))
    •    Yoneda Yusuke, Rekidai tennō/nengō jiten (Yoshikawa kōbunkan, 2003)

{Introduction to Tools}
    •    ‘Kodaishi kenkyū no tebiki’ (Nagahara Keiji, Iwanami Nihonshi jiten (Iwanami shoten, 1999)

{Methods of Annotating and Interpreting Kokiroku}
    •    Kōsuke Tamai, Nikki bungaku gaisetsu (Meguro Shoten, 1945)
    •    Minagawa Kan’ichi, ‘Kiroku nenpyō’ and ‘Kiroku mokuroku’ in Kokushi daijiten  
    •    Yamanaka Yutaka, Kokiroku to nikki, (Shibunkaku Shuppan, 1993)
    •    Nihon reskihi ‘Kokiroku’ sōkan jōkan {Kodai chūsei shi hen} (Shin jinbutsu ōrai sha, 1989)
    •    Yoneda Yusuke, Rekidai tennō no kiroku (Zoku gunsho ruijū kanseikai, 1992)
    •    Iikura Harutake, Nihonshi shōhyakka {kokiroku} (Tokyo shuppan, 1998)
    •    Katō Tomoyasu, Yui Masaomi, eds. Nihonshi bunken kaidai jiten (Yoshikawa kōbunkan, 2000)
    •    Yōsuke Onoe, Chūsei no nikki no sekkai (Nihonshi riburetto, Yamakawa Shuppansha, 2003)
    •    Baba Kazuo, Nikki kaidai jiten – kodai/chūsei/kinsei (Tōkyōdō Shuppan, 2005)
    •    Takahashi Hideki, Kokiroku nyūmon (Tōkyōdō Shuppan, 2005)
    •    Matsuzono Hitoshi, Ōchō nikkiron (Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 2006)

{Philology, Bibliography, Textual history, Cataloguing}
    •    Yamagishi Tokuhei, Shoshigaku josetsu (Iwanami Shoten, 1977)
    •    Yamada Toshio, ‘Bunkengaku no hōhō’ in Nihongo no rekishi, betsu maki, gengo shi kenkyū nyūmon (Heibonsha, 2008; originally published 1966)
    •    Yamamoto Nobuyoshi, Kotenseki ga kataru: shomotsu no bunkashi (Yagi Shoten, 2004)
    •    Kawase Kazuma, Nihon ni okeru shoseki shūzō no rekishi (Perikansha, 1999)
    •    Tajima Isao, Kinri kuge bunko kenkyū 1, 2, 3 (Shibunkaku Shuppan, 2003)
    •    Tajima Isao, ‘Tenseki no denrai to fuguruma – kodai/chūsei no tennōke yukari no bunko/hōzō wo chūshin ni – ’ in Ishigami Eiichi ed. Nihon no jidaishi 30 rekishi to sozai (Yoshikawa kōbunkan, 2004)

4. Databases
    •    Tokyo University Historiographical Institute
    ➢    Full-text Database of the Old Japanese Diaries
    ➢    Nara Period Komonjo Full-text Database
    ➢    Heian Ibun Full-text Database
    ➢    Kamakura Ibun Full-text Database
    ➢    Dai Nihon shiryō Unified Database
    •    National Museum of Japanese History
    ➢    Saikyūki
    ➢    Hyōhanki
    ➢    Tenbun nikki
    ➢    Sankaiki (application required for private use)
    ➢    Kaneaki-kyō ki
    •    Kyōto University Library
    ➢    Hyōhanki (original, old manuscript, new manuscript)
    ➢    Access: Rare books → Rare Materials Exhibition → Search Rare Materials → View